วันอังคาร ที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา ๐๘.๐๐น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่ม โดยร่วมกับประธานกลุ่มเครือข่ายกกสะทอนและเลขานุการกลุ่ม ตรวจเยี่ยมและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน โรงเรียนในสังกัด ได้แก่ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน, โรงเรียนบ้านกกจาน, โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น และโรงเรียนบ้านนาหว้าน้อย ซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี