วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายปัญพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เป็นประธานเปิดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2565 มีวัตถุประสงค์ของกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักให้ ครู นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง เห็นความสำคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นภาษาประจำชาติโดยมี ดร.ญานิศา อยู่งาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และะนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันณ ห้องประชุมผีตาโขนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 3 โดยผลงานของนักเรียนที่ชนะเลิศระดับเขตพื้นที่การศึกษาจะส่งไปคัดเลือกในระดับประเทศต่อไป