มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 อนุมัติการย้ายข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3