วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 นำโดย นายปัญจพล แสงคำไพ ผอ.สพป.เลย เขต 3 พร้อมด้วย ดร.ญาณิศา อยู่งาน รอง ผอ.สพป.เลย เขต 3 นางพิมพ์พรรณ อรัญมิตร ผอ.กลุ่มนิเทศฯ, นางสาวพีรพรรณพชร วงษ์ชมชวกร, นางสาวสุมาลี กันธุ ศึกษานิเทศก์, นายประดิษฐ์ แก้วยม ผอ.โรงเรียนบ้านหนองหลวง-ชั่งสี่, นายธวัชพงษ์ พรมจักร ผอ.โรงเรียนบ้านโคกงาม, นางประไพศิลป์ ศรีณรงค์ฤทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย, นางศศิธร อมรศิรินันท์ ครูโรงเรียนบ้านหนองบง และนายเสกสรร ธรรมโสม นักทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่น 12 โดย นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผอ.สพร.สพฐ. เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมดังกล่าว ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี