วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นายปัญจพล แสงคำไพ ผอ.สพป.ลย.3 ออกตรวจราชการการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 ณ โรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม อ.ภูเรือ และร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารมาศึกษาดูงานจาก สพป.ร้อยเอ็ด เขต2