เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ Active Learning สู่ฐานสมรรถนะ โดยมีนายนิสิต สายโยค, ดร.ญาณิศา อยู่งาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และข้าราชการครูในสังกัด เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว โดยทีมวิทยากรประกอบด้วย ดร.วสันต์ สุทธาวาศ รองผอ.กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน สนก.สพฐ. นายสุรวุฒิ เอี่ยวสกุล ผอ.โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ สพป.ภูเก็ต นางสาวธีรดา อุดมทรัพย์ ครูโรงเรียนบ้านนาขนวน สพป.ศรีสะเกษ เขต 4