เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ Active Learning สู่ฐานสมรรถนะ โดยมี นายปรีชา ทัพใหญ่, นายนิสิต สายโยค, ดร.ญาณิศา อยู่งาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว โดยทีมวิทยากรประกอบด้วย ดร.วสันต์ สุทธาวาศ รองผอ.กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน สนก.สพฐ. นายสุรวุฒิ เอี่ยวสกุล ผอ.โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ สพป.ภูเก็ต นางสาวธีรดา อุดมทรัพย์ ครูโรงเรียนบ้านนาขนวน สพป.ศรีสะเกษ เขต 4