วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เป็นประธานเปิด”โครงการเปิดโลกอาชีพ (Open House) และการทำความร่วมมือในการจัดการศึกษาวิชาชีพ (MOU)” โดยมีพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับโรงเรียนเครือข่ายทางการศึกษาเพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา โดยร่วมกันจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล โดยมี ผู้บริหาร ข้าราชการครู หน่วยงานภาครัฐ เอกชน เข้าร่วมโครงการ ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม