เว็บไซต์โรงเรียนในการประเมิน ITA สถานศึกษาในสังกัด สพป.เลย เขต 3

อำเภอด่านซ้าย
1.โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
2.โรงเรียนบ้านนาทอง
3.โรงเรียนบ้านวังยาว
4.โรงเรียนโคกงาม
5.โรงเรียนบ้านทับกี่
6.โรงเรียนบุญลักาณ์อุปถัมภ์
7.โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น
8.โรงเรียนบ้านหนองผือ
9.โรงเรียนบ้านนาหมูม่น
10.โรงเรียนบ้านห้วยทอง
อำเภอภูเรือ
11.โรงเรียนบ้านร่องจิก
12.โรงเรียนบ้านปลาบ่า
13.โรงเรียนบ้านหนองบง
14.โรงเรียนบ้านสานตมมิตรภาพ 101
15.โรงเรียนบ้านแก่งม่วง
16.โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง
อำเภอนาแห้ว
17.โรงเรียนบ้านโคก
18.โรงเรียนบ้านกลาง
19.โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่
20.โรงเรียนบ้านแสงภา
21.โรงเรียนบ้านเหล่ากอหก