วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประกวดโครงงานอาชีพ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาโดยมีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นณ(โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา)ในสังกัดเข้าร่วมจัดนิทรรศการ ณ ห้องประชุมผีตาโขน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3