วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3มอบหมายให้ นายปรีชา ทัพใหญ่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติ มอบทุนการศึกษา โดยกองทุนอาหารกลางวัน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด และกองทุนฯได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันกับนักเรียน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย เจ้าแม่นางเทียมและคณะฯ ชุมชุน ผู้ปกครอง ผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายคุณภาพ โพนสูง-วังยาว ครู และนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย