ขายอาคารเรียน ป.1 ช ที่ชำรุด (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สิ่งปลูกสร้างโรงเรียนบ้านโคกงาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ครั้งที่ 2/2565

1