กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นายนิสิต สายโยค

รอง ผอ.สพป.เลย เขต 3

คู่มือการปฏิบัติงาน

นางพิมพ์พรรณ อรัญมิตร

ผอ.กลุ่มนิเทศ

คู่มือการปฏิบัติงาน

นางเพชรี ชัยมูล

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทร::081-965-7257

คู่มือการปฏิบัติงาน

นางศิริพร อุ่นแก้ว

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

คู่มือการปฏิบัติงาน

นางสาวสุพัตรา สิงห์สถิตย์

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

คู่มือการปฏิบัติงาน

น.ส.พีรพรรณพชร วงษ์ชมชวกร

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

คู่มือการปฏิบัติงาน

นางสาวสุมาลี กันธุ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

คู่มือการปฏิบัติงาน


นางชนากานต์ แสงรัตน์

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน