aa

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตำแหน่งว่างและความต้องการวิชาเอกของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ปฏิทินการดำเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

รายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

รายละเอียดการจัดส่งเอกสารประกอบการย้าย

แบบคำร้องขอย้าย ๒๕๖๕

ว๒๔/๒๕๕๙

ว๓๒/๒๕๖๔