กลุ่มนโยบายและแผน
1.นางสารภี รับผล ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
2.นางสิริวรรณ ศักดาพิทักษ์
=นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
3.น.ส.จิรัชญา พายัพ
=นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
4.นางพัชรี ขุนมาตย์
=นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
5.นางสุพรรณ พรมภักดี
=นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
6.นายศรายุทธ วินทะไชย =ช่างโยธา

กลุ่มอำนวยการ
1. นางพิสมัย ทองหล้า ผอ.กลุ่มอำนวยการ
2. นางสาวิตรี พิศาลสังฆคุณ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
3. นายศุภกร จันทรคาต
=นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ
4. น.ส.จุฑารัตน์ ราชพรหมมา
=นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
5. นายสิทธิศักดิ์ วงษ์ชมภู
=พนักงานธุรการ ระดับ ส. 4
6. นายบัญชา นาราศรี
=พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส. 2
7. นายไพรวัลย์ วราห์สิน
=พนักงานบริการ(นักการ)

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
1. ว่าที่ ร.ต.เจริญชัย ปิ่นคำ
=ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
2. นางวิไล คำหมู่
=นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
3. น.ส.แพรวนภา ศรีบุรินทร์
=นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
4. น.ส.ธัญญ์รวี ศรีชัยนิธิวุฒิ
=นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
5. น.ส.พิชฎา โสมาศรี
=นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
6. น.ส.เขมจิรา พิลาธรรม
=เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน
7. นายลิขิต ถิตย์รัศมี
=เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
8. น.ส.จิราวรรณ เนตรแสงศรี
=เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

กลุ่มบริหารงานบุคคล
1. น.ส.ศศิธร ตาริยะ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
2. น.ส.โสมเฉลา วันทองสุข
=นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ
3 .นายเสกสรรค์ ธรรมโสม
=นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
4. นางศิริลักษณ์ จิ่มอาสา
=นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
5. นางเบญจมาศ แถวอุทุม
=นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
6. น.ส.รุ่งนภา ชมภู
=นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
7. น.ส.สุภาภรณ์ ภูบุญเติม
= นักทรัพยากรบุคคล
8. นางชนากานต์ แสงรัตน์
=เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

กลุ่มนิเทศก์ติดตามและประเมินผล
1. นางพิมพ์พรรณ อรัญมิตร ผอ.กลุ่มนิเทศก์
2. นางศิริพร อุ่นแก้ว
=ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
3. นางเพชรี ชัยมูล
=ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
4. นางนวพร สุขประเสริฐ
=ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
5.น.ส.พีรพรรณพชร วงษ์ชมชวกร
=ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
6. นางสาวสุพัตรา สิงห์สถิตย์
=ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
7. นางสาวสุมาลี กันธุ
=ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ
8. นายณฐพรต เพ็งสาย
=ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
9. น.ส.ขนิษฐา ตัญญาภักดิ์
=เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1.นายเริงฤทธิ์ คำหมู่
=ผอกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
2. นางสุทธิพร แสงมณี
=นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
3. นางจีราวรรณ คำเกษ
=นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
4. น.ส.ศุภ์พัชรีพร สุวรรณศรี
=นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
5. น.ส.นัฐทมลกาญจน์ กองสิมมะ
=เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
6. นางสาว จารุณี สมศรีแก้ว
=พนักงานราชการ

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. นายกฤษฎา สู่สุข
= ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. นางชลีกร สู่สุข
=นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
3. น.ส.สุภาสินี สุวรรณโชติ
=นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
1.. จ.อ.สุริยนต์ ชมภู
=ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
2. นายเรืองวิทย์ บุญชิต
=นักวิชาการคอมพิวเตอร์

กลุ่มกฎหมายและคดี

หน่วยตรวจสอบภายใน
1. นางพฤษภา นิกรพิทยา
=ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
2. นางจีราวรรณ คำเกษ
=นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ