Banner_Slide1100x400-01
Banner_Slide1100x400-01
Banner_Slide1100x400-01
previous arrow
next arrow

การดำเนินการป้องกันการทุจริต

ข่าวกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเครือข่ายองค์กรคุณธรรม

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ…

ประชุมผู้บริหารสถานสึกษาในสังกัด ในการเตรียมความพร้อมการพัมนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อยกระดับ การบริหารคุณภาพสู่ผู้เรียน

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาเล…

ออกตรวจสอบอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนอุปกรณ์ DLTV ของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด

วันที่ 4-5 สิงหาคม 2565 นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3มอบหม…

โครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ…

ประชุมทางไกล Video Conference รายการพุธเช้าข่าวโรงเรียน และพุธเช้าข่าว สพฐ. และประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 7/2565

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 07.30 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ…

ประชุมการรายงานผลการบริหารและการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน สพท.ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ…

ข่าวประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศแต่งตั้ง/โยกย้าย ประกาศสอบ/รับสมัครงานประกาศจัดชื้อจัดจ้าง

ขายอาคารเรียน ป.1 ช ที่ชำรุด (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สิ่งปลูกสร้างโรงเรียนบ้านโคกงาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ครั้งที่ 2/2565