ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดคู่มือ แผนปฎิบัติงานและเอกสารสำนักงานเขตพื้นที่

คู่มือการคัดเลือกสถานศึกษา_2564
คู่มือโรงเรียนคุณภาพ
ประจำตำบล
คู่มือขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
TUMHOME Model สู่เป้าหมาย 5Q
คู่มือขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา4B4S
คู่มือการคัดเลือกสถานศึกษา_2564
คู่มือโรงเรียนคุณภาพ
ประจำตำบล
คู่มือขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
TUMHOME Model สู่เป้าหมาย 5Q
คู่มือขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา4B4S

คู่มือการปฏิบัติงาน ของกลุ่มงานในสำนักงาน

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มพัฒนาครู

กลุ่มกฎหมายและคดี

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หน่วยตรวจสอบภายใน