นายปัญพล แสงคำไพ

ประธานกรรมการ

นายยุทธพงษ์ ทองหล้า

ผู้ทรงคณวุฒิด้านวิจัยและประเมินผล (กรรมการ)

นายเกษม แก้วยาศรี

ผู้ทรงคณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กรรมการ)

นายทองอินทร์ สีหะวงค์

ผู้ทรงคณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย(กรรมการ)

นายประดิฐ แก้วยม

ผู้ทรงคณวุฒิผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ(กรรมการ)

นายนิติธร  รุ่งเรือง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ด้านศาสนา

ศิลปะและวัฒนธรรม

นางเพลินจริต ยะโสธร

ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชน(กรรมการ)

นายศฤงคาร  หล้ากันหา

xxxxxx

นางพิมพ์พรรณ อรัญมิตร

กรรมการและเลขานุการ