วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. นำโดย นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 พร้อมด้วย ดร.ญาณิศา อยู่งาน/นายอาคม สีพิมพ์สอ/นางแสงเดือน สุขรมย์ รองผอ.สพป.เลย เขต 3/ผู้อำนวยการกลุ่ม/บุคลากรในสำนักงานทุกท่าน/ร่วมกิจกรรมปลูกไม้ดอกไม้ประดับในโครงการสำนักงานน่าดู น่าอยู่ น่าทำงาน มีความปลอดภัยเพื่อให้สนองนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มาตรฐานที่ 2การบริหารและจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ตัวบ่งชี้ที่ 4 การริหารงานด้านบริหารทั่วไป การดูแลอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภคและสภาพแวดล้อมณ บริเวณสวนเศษฐกิจพอเพียงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม