บุคลากรกลุ่มกฎหมาย

นายกฤตพรหมณ์ อุ่นแก้ว

ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายฯ

คู่มือการปฏิบัติงาน
นาง วณิชยา วังคีรี
จ้างเหมาบริการ (เจ้าพนักงานธุรการ)