บุคลากรกลุ่มพัฒนาครู

นางแสงเดือน สุขรมย์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

คู่มือการปฏิบัติงาน

นายกฤษฎา สู่สุข

ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครู

คู่มือการปฏิบัติงาน

นางชลีกร สู่สุข

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

คู่มือการปฏิบัติงาน