ตามที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้บังคับกับทุกส่วนราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม

๒๕๖๔ เป็นต้นไป ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0๒๐๖.๔/ว ๗ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หนังสือ

สำนักงาน ก.ค.ศ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๑๒๐๖.๔/๔๒๗ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ และหนังสือสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๔๐๐๙/ว ๓๒๔๖ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕’๖๕ กำหนดขนาดสถานศึกษา

และรายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนในการประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย นั้น

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๙

มีนาคม ๒๕๖๖ ได้พิจารณากำหนดสัดส่วนตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาที่จะใช้รับย้ายและที่จะใช้บรรจุและ

แต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก หรือที่จะใช้สำหรับการคัดเลือก ดังนี้