ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓

เรื่อง ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓

ตามมติ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบและอนุมัติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ดำเนินการประกาศตำแหน่งว่างเพื่อรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ จำนวน ๗ อัตรา