นางสารภี รับผล

ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
TLE:084-428-0499?

นางพิมพ์พรรณ อรัญมิตร

ผอ.กลุ่มนิเทศก์ฯ

Tle:090-852-9899

นางสาวศศิธร ตาริยะ

ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล

Tle:089-274-5222

นางพิสมัย ทองหล้า

ผอ.กลุ่มอำนวยการ

xxxxx

ว่าที่ร.ต.เจริญชัย ปินคำ

ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

085-497-9479?

นายเริงฤทธิ์ คําหมู่

ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

โทร:061-415-4263

นางพฤษภา นิกรพิทยา

ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน

โทร:089-569-8875

นายกฤตพรหมณ์ อุ่นแก้ว

ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี

โทร:094-716-9973

นายกฤษฎา สู่สุข

ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ

โทร:062-913-0354

จ่าเอกสุริยนต์ ชมภู

ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

xxxxxxx