นางสารภี รับผล

ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
Tle:084-428-0499

นางพิมพ์พรรณ อรัญมิตร

ผอ.กลุ่มนิเทศก์ฯ
Tle:090-852-9899

นางสาวศศิธร ตาริยะ

ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
Tle:089-274-5222

นางพิสมัย ทองหล้า

ผอ.กลุ่มอำนวยการ
Tle:081-059-7772

ว่าที่ร.ต.เจริญชัย ปินคำ

ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
Tle:085-497-9479

นายเริงฤทธิ์ คําหมู่

ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
Tle:061-415-4263

ว่าง

ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน

Tle:xxxxxxxxxxxx

นายกฤตพรหมณ์ อุ่นแก้ว

ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี
Tle:094-716-9973

นายกฤษฎา สู่สุข

ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ
Tle:062-913-0354

นางสารภี รับผล

ปฎิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่ม DL-ICT
Tle.084-428-0499