อำนาจหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓

อำนาจหน้าที่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ เป็นหน่วยงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา
อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๓ และข้อ ๔ ประกอบกับคำแนะนำของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงออกประกาศไว้ ให้มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 • ๑. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น
 • ๒. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกำกับ ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
 • ๓. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
 • ๔. กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
 • ๕. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
 • ๖. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
 • ๗. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
 • ๘. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
 • ๙. ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
 • ๑๐ ประสาน ส่งเสริม การดำเนินงานของคณะกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงานด้านการศึกษา
 • ๑๑. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ๑๒. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
  มอบหมาย

การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ และ พ.ศ. ๒๕๖๑

การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ และ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังต่อไปนี้

 • (๑) กลุ่มอำนวยการ
 • (๒) กลุ่มนโยบายและแผน
 • (๓) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • (๔) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 • (๕) กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • (๖) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • (๗) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
 • (๘) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 • (๙) กลุ่มกฎหมายและคดี
 • (๑๐) หน่วยตรวจสอบภายใน

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

๑.๕ คณะกรรมการในการบริหารจัดการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เกิดจากการที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้กำหนดว่า การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ยืดเขตพื้นที่การศึกษา โดยคำนึงถึงปริมาณสถานศึกษา จำนวนประชากร วัฒนธรรม และความเหมาะสมด้านอื่นด้วย เว้นแต่การจัดการศึกษาชั้น
พื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา ให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของสภาการศึกษาแห่งชาติ มีอำนาจประกาศ ในราชกิจจานุเบกษากำหนดเขตพื้นที่การศึกษา

การบริหารจัดการ ให้มีผู้อำนวยการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง ในกรณีที่มีกฎหมายอื่นกำหนดอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการไว้เป็นการเฉพาะ การใช้อำนาจและการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายดังกล่าวให้คำนึงถึงนโยบายที่คณะรัฐมนตรีกำหนดหรือนุมัติแนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของ
กระทรวงด้วย ในสำนักงานตามวรรคหนึ่งจะให้มีรองผู้อำนวยการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการรองจากผู้อำนวยการเพื่อช่วยปฏิบัติราชการก็ได้ โดยรองผู้อำนวยการหรือผู้ดำร้งตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสำนักงาน มีอำนาจหน้าที่ตามที่ผู้อำนวยการกำหนดหรือมอบหมาย

๑.๕.๑ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) มีอำนาจหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๕ และข้อ ๒๖ ดังนี้

 • (๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการนำมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มากำหนดเป็นแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการบริหารและการดำเนินการของหน่วยงานและสถานศึกษา ในสังกัดเขตที่ พื้นที่การศึกษา
 • (๒) กำหนดแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารและการดำเนินการของหน่วยงานและ สถานศึกษา ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
 • (๓) พิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลและนิเทศการศึกษา โดยมุ่งเน้น ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
 • (๔) ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการดำเนินการตามแผนที่กำหนด
 • (๕) รับทราบผลการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการดำเนินการตามแผน และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
 • (๖) ส่งเสริมให้มีการประสานงานการติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษากับ คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • (๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษาตามความจำเป็น
 • (๘) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย

๑.๕.๒ คณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓

คณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

 • (๑) ร่วมบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓
 • (๒) กำกับ ดูแล ส่งเสริม สนับสนุนและติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางการพัฒนาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ และมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
 • (๓) กำหนดมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ ตามคู่มือการปฏิบัติงาน
 • (๔) กำกับ ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

๑.๕.๓ คณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียน

คณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียน มีอำนาจหน้าที่ตามระเบียบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ ว่าด้วยกลุ่มโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้

 • (๑) จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับนโยบายของกลุ่มโรงเรียนและหน่วยงานต้นสังกัด
 • (๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามแผนงาน โครงการ ด้านบริหารวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคลต้านบริหารงานงบประมาณ และด้านบริหารงานทั่วไป ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มโรงเรียน
 • (๓) ประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุน ร่วมมือ ในการดำเนินการพัฒนางานด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย ยกระดับคุณภาพการศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู่มาตรฐานสากล
 • (๔) ให้ความร่วมมือภายในกลุ่มโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา พัฒนาหลักสูตร มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดการเรียนการสอน การนิเทศการศึกษา และการประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 • (๕) ประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดรูปแบบ ที่หลากหลายในเขตบริการของกลุ่มโรงเรียน
 • (๖) ระดมทรัพยากรในด้านต่างๆ ในกรส่งเสริม สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษา ในกลุ่มโรงเรียน
 • (๗) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน ร่วมมือ ในการดำเนินงานของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาคณะกรรมการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในระดับสถานศึกษาและกลุ่มโรงเรียน
 • (๘) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน จัดการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการ กีฬาและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของกลุ่มโรงเรียน
 • (๙) จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปีของกลุ่มโรงเรียนต่อหน่วยงานต้นสังกัด
 • (๑๐) เสนอแนะปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานทั้ง ๔ งานของกลุ่มโรงเรียนต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓

อำนาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา (มาตรา 23 )ให้อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามีอำนาจ ดังนี้

๑. พิจารณากำหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษารวมทั้งการกำหนด
จำนวนและอัตราตำแหน่ง การเกลี่ยอัตรกำลังให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานบุคคล ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด
๒. พิจารณาให้ความเห็นชอบการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่ฯ เริ่มตั้งแต่ดำเนินการสอบแข่งขันข้าราชการครู
การบรรจุ แต่งตั้ง การย้าย การโอน
๓. ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
๔. พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ตามที่กำหนดไว้ใน
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
๕. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การเสริมสร้างขวัญกำลัง การปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรม การจัดสวัสดิการ
และการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
๖. กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่ฯ
๗. จัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
๘. จัดทำรายงานประจำปีที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาเพื่อเสนอก.ค.ศ.
๙. พิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องการบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่ฯ ที่ไม่อยู่ในอำนาจ และหน้าที่ของผู้บริหารของหน่วยงานการศึกษา
๑๐. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ใน พ.ร.บ.นี้ กฎหมายอื่น หรือตามที่ ก.ค.ศ.มอบหมาย

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า