ข้อมูลพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

1.1 สภาพทั่วไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง ประกาศปรับปรุงแก้ไขการกำหนดเขตพื้นที่การศึกษา และกำหนดเขตพื้นที่การศึกษาเพิ่มเติม
พ.ศ. 2551 เมื่อวันที 18 มกราคม 2551 และ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2551
เดิมตั้งอยู่บริเวณ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
ปัจจุบันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ตั้งอยู่เลขที่ 439 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย มีเขตบริการครอบคลุมพื้นที่ 3 อำเภอ ของจังหวัดเลย ประกอบด้วย
อำเภอด่านซ้าย อำเภอภูเรือ และอำเภอนาแห้ว มีโรงเรียนทั้งสิ้น 107 โรงเรียน

1.2 สภาพภูมิศาสตร์

ลักษณะทั่วไปพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงร้อยละ 80 มีพื้นที่ราบร้อยละ 20 ของพื้นที่ทั้งหมด มีเขตพื้นที่บริการประกอบด้วย

1.2.1 อำเภอด่านซ้าย

อำเภอด่านซ้ายตั้งอยุ่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียงดังต่อไปนี้
 • ทิศเหนือ ติดต่อกับแขวงไชยบุรี (ประเทศลาว)
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอภูเรือ อำเภอวังสะพุง และอำเภอภูหลวง
 • ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอหล่มเก่า อำเภอเขาค้อ (จังหวัดเพชรบูรณ์) และอำเภอนครไทย (จังหวัดพิษณุโลก)
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอนครไทย (จังหวัดพิษณุโลก) และอำเภอนาแห้ว

1.2.2 อำเภอภูเรือ

อำเภอภูเรือตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้
 • ทิศเหนือ ติดต่อกับแขวงไชยบุรี (ประเทศลาว) และอำเภอท่าลี่
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเมืองเลยและอำเภอวังสะพุง
 • ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอภูหลวงและอำเภอด่านซ้าย
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอด่านซ้าย

1.2.3 อำเภอนาแห้ว

อำเภอนาแห้วตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกสุดของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้
 • ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอชาติตระการ (จังหวัดพิษณุโลก) และแขวงไชยบุรี (ประเทศลาว)
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับแขวงไชยบุรี (ประเทศลาว) และอำเภอด่านซ้าย
 • ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอนครไทย (จังหวัดพิษณุโลก)
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอนครไทยและอำเภอชาติตระการ (จังหวัดพิษณุโลก)