ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

นายปัญจพล แสงคำไพ

ผอ.สพป.เลย เขต 3

โทร.061-6171956
E-mail : panjapol.sang@gmail.com

ดร.ญาณิศา อยู่งาน

รอง ผอ.สพป.เลย เขต 3

โทร.08-72157757
E-mail: yanisagnan@gmail.com

นายอาคม สีพิมพ์สอ

รอง ผอ.สพป.เลย เขต 3

โทร.093-2242516
E-mail: akom@loei3.go.th

นางแสงเดือน สุขรมย์

รอง ผอ.สพป.เลย เขต 3

โทร.086-2379735
E-mail: sangduen@loei3.go.th